เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐น. เจริญอานาปานสติ

เวลา ๐๕.๐๐-๐๕.๔๐น  สาธยายธรรม
                               (บทสรรเสริญ พระพุทธ,
                               พระธรรม,พระสงฆ์ และ
                               บทปฏิจสมุปบาท)

เวลา ๐๕.๔๐-๐๖.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐น ทำบุญใส่บาตร/ลงทะเบียน
                                รับใบปวารณา/รับผ้ากฐิน

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พระพิจารณาฉันภัตตาหาร
                                        อุบาสก-อุบาสิกา รับประทาน
                                        อาหารพร้อมกัน (โรงทาน)

เวลา ๑๐.๐๐น.              ผู้นำ นำกล่าวคำบูชาพระ
                                 รัตนตรัย/ท่องพระสูตร
                                 โดยนักเรียน จากโรงเรียน
                                 เมืองสกลนคร

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น.  ถวายผ้ากฐิน/ กล่าวคำ
                                  ถวายสังฆทานและเงินทอง/
                                  กล่าวคำถวายกฐินพร้อมกัน/
                                  พระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนา
                                  เสร็จแล้ว ผู้นำนำกล่าวคำ
                                  บูชาพระรัตนตรัย
                                  และกราบลาพระภิกขุ
                                  รับหนังสือพุทธวจนจาก
                                  พระอาจารย์
                                                                                                 (เจ้าภาพและผู้ร่วมงานกฐิน
                                   รับของที่ระลึก และกราบลา)


                      ****************

ชวนน้องท่องพุทธวจน
วันที่ ๑๐-๑๒ ต..๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
จำนวน ๑๒๐ คน


ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วันที่
23 กันยายน 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
ประมวลภาพ การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรพุทธวจน
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
บริษัท อึ้งกุยเฮง สกลนคร จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 57

 

lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com