ประมวลภาพ การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรพุทธวจน
ประมวลภาพพิธีบวช
ภันเตปัญญา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
บริษัท อึ้งกุยเฮง สกลนคร จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 57สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_2013-09-07


สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์
2013-09-14

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์
18 ม.ค. 2557lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com